Algemene gegevens

Naam: Stichting Diaconaal Noodfonds Waalre

RSIN of fiscaal nummer: 8103.99.659

Contactgegevens: telefoonnummer 06-31180395/info@diaconaalnoodfondswaalre.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Henk Karsmakers
Penningmeester: Roland Willems
Secretaris: Harry Peels
Lid: Nore Stevelink
Lid: Attie Geling
Lid: Hans Roex
Lid: Theo Rikken

Beleidsplan

Zie doelstelling.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van het DNW zijn onbezoldigde vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun activiteiten ontvangen.

De doelstelling

De doelstelling van het DNW is: Ondersteuning bieden aan mensen in nood in de samenleving in Waalre. Zij doet dit middels het lenigen van acute financiële nood, daar waar andere hulpverlening (tijdelijk) niet toereikend is en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Dit wordt geanonimiseerd opgesteld vanwege de strikte vertrouwelijkheid in de behandeling van de aanvragen.

Het bestuur vergadert 8-10 per jaar waarvan 2x in een plenaire vergadering met de vertegenwoordigers van de kerken in Waalre. De verslagen zijn niet openbaar om privacyredenen.

Contact

Mensen in nood kunnen, indien zij behoefte hebben aan ondersteuning, zelf contact op nemen met het DNW. Ook anderen, die van een noodsituatie op de hoogte zijn, kunnen het DNW hierop attenderen. Te denken valt hierbij aan de consulenten van het Centrum voor Maatschappelijk Deelname (CMD) van de gemeente Waalre en instanties, die zich bezig houden met mensen in problemen zoals huisartsen, onderwijzers op scholen, pastores en dominees van de Waalrese kerken.

Werkwijze

Zodra contact is gelegd met iemand die in een noodsituatie verkeert wordt bekeken welke vorm van hulp noodzakelijk is. Meestal zal die van financiële aard zijn. In het bestuur van het DNW wordt de situatie besproken en al dan niet besloten hulp te bieden. Daarbij wordt nadrukkelijk beoordeeld of de noodsituatie eenmalig is of dat er structureel iets mis en zal indien het noodzakelijk is in samenwerking met het CMD de casus worden vervolgd.

Elke aanvraag wordt vastgelegd in een zogenaamd casusformulier, waarop ook het besluit van het bestuur wordt vastgelegd.

Financiële verantwoording

Het DNW ontvangt jaarlijks bijdragen van de gemeente Waalre en de kerken in Waalre. Daarnaast is er sprake van particuliere giften  en soms van organisaties die een bedrag ter beschikking stellen. Het is niet mogelijk vooraf vast te stellen hoe groot het beroep zal zijn dat op het DNW gedaan wordt. Afhankelijk daarvan zal het bestuur zich bezinnen op welke wijze eventuele aanvullingen nodig zijn en hoe die te verwerven.

Categorale indeling ontvangsten en uitgaven vergelijking
2014-2015-2016-2017

anbi